درصورتی که به دنبال کالای خاصی هستید و در فروشگاه موجود نیست ، می توانید آن را درخواست کنید.

تقاضای کالای ناموجود د فروشگاه

*

*

لطفاً در شرح درخواست ، اطلاعات کالای درخواستی را اعم از نام ، مدل ، تعداد و ... را ذکر کنید

*