امداد فروش ، قیمت روز فروش قطعات کامپیوتر رایانه+ 2 = 8


→ بازگشت به امداد فروش ، قیمت روز فروش قطعات کامپیوتر رایانه